Διαχείριση Σχολικών Επιτροπών Καλλικρατικών Δήμων (IntelliSchool)

Το πληροφορικό σύστημα IntelliSchool είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα οργάνωσης των Νομικών Προσώπων των Καλλικρατικών Σχολικών Επιτροπών και των Σχολικών Μονάδων.

Πρόκειται για το πρώτο OnLine πρόγραμμα διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών που λειτουργεί μέσω φυλλομετρητή (Internet Explorer, Firefox κ.λπ.), απαλλάσσοντας τις Σχολικές Επιτροπές από το διαχειριστικό κόστος της καταχώρησης των παραστατικών των Σχολικών Κοινοτήτων.

Οι υπεύθυνοι των σχολείων καταχωρούν μόνοι τους τα παραστατικά, με όλους τους απαραίτητους ελέγχους να πραγματοποιούνται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Σχολικής Επιτροπής χωρίς λάθη και σε πραγματικό χρόνο (on line - real time).

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών γίνεται μέσω πιστοποιημένων χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από τη Σχολική Επιτροπή. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος, καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέχει η εφαρμογή, ώστε να καθοδηγεί τους δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

Λόγω της προηγμένης τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα IntelliSchool, δεν απαιτείται από τις Σχολικές Μονάδες η αγορά νέου εξοπλισμού για τη χρήση του, ούτε ειδικές εγκαταστάσεις προγραμμάτων.

Οι χρήστες, αφενός δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις για την περιήγηση και εργασία τους στην εφαρμογή και αφετέρου έχουν τη βοήθεια από λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης (user manual) για κάθε λειτουργία – οθόνη του προγράμματος.

Η υποστήριξη και η αναβάθμιση του συστήματος γίνεται μέσω του internet, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα και αξιοπιστία στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά IntelliSchool

 • Καταχώρηση Στοιχείων Σχολικών Μονάδων
 • Καταχώρηση Στοιχείων Προμηθευτών
 • Ειδική Διαχείριση Εισερχόμενων & Εξερχόμενων Μηνυμάτων
 • Διαχείριση Προμήθειας Καυσίμων
 • Καταχώρηση Εσόδων Σχολικών Επιτροπών ανά Πηγή Εσόδου
 • Κατανομή Επιχορηγήσεων Σχολείων μέσω ειδικών Παραμετρικών Πινάκων και αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Εσόδων στις Σχολικές Μονάδες
 • Αυτόματη δημιουργία Καταστάσεων Εμβασμάτων προς τις Τράπεζες
 • Καταχώρηση Παραστατικών Εξόδων Σχολικών Επιτροπών
 • Καταχώρηση Παραστατικών Εξόδων Σχολικών Μονάδων
 • Αυτόματος Υπολογισμός Παρακρατούμενων Φόρων και Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
 • Τμηματική εξόφληση Παραστατικών Εξόδων
 • Παρακολούθηση Ανεξόφλητων Υπολοίπων Προμηθευτών
 • Καρτέλα Προμηθευτή
 • Ισοζύγιο Προμηθευτών
 • Μισθοδοσία Εργαζομένων
 • Εκτύπωση Κατάστασης Εισπράξεων
 • Εκτύπωση Κατάστασης Πληρωμών
 • Εκτύπωση Βεβαιώσεων Κρατήσεων ΜΤΠΥ, ΟΓΑ, Χαρτόσημο (Αναλυτικά & Συγκεντρωτικά)
 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου
 • Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων
 • Κατάσταση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 • Καρτέλα Εσόδων – Εξόδων Ανά Σχολείο και συγκεντρωτικά
 • Εκτύπωση Ετήσιου Πίνακα Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
 • Ειδικές Εκτυπώσεις Αποτελεσμάτων για τις Σχολικές Επιτροπές για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν όλα τα σχολεία
 • Παρακολούθηση Ταμειακού Υπολοίπου για κάθε Σχολείο

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο κάνοντας κλικ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή μια εκτενέστερη παρουσίαση.

'Αλλα προγράμματα σχετικά με την διαχείριση Δημοτικών Δραστηριοτήτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν